🚚 Doprava zdarma pri nákupe nad 60 EUR

Podmínky ochrany osobních údajů

Společnosti Havlíkova přírodní apotéka s.r.o., IČO 02891042, se sídlem Pod Brentovou 617/9, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná u MS v Praze sp.zn. C 224993, Organická apotéka s.r.o., IČO: 08952752, se sídlem U Nesypky 2763/2a, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsaná u MS v Praze sp.zn. C 326991 a HPA Slovensko, s.r.o., IČO: 51642433, se sídlem Orechovská 36 911 05 Trenčín, Slovenská republika, zapsaná v oddielu: Sro, vložka číslo: 36241/R (dále jen „HPA“), chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro HPA prioritou.

HPA je ve smyslu Obecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679), správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

Tyto Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na:

 1. zpracování osobních údajů ze strany HPA během plnění smluv s obchodními partnery,
 2. zpracování osobních údajů zákazníků a uživatelů e-shopu,
 3. zpracování osobních údajů návštěvníků prodejen, výrobního závodu, e-shopu,
 4. zpracování osobních údajů členů věrnostního programu,
 5. zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání,
 6. zpracování osobních údajů dočasně přidělených pracovníků,
 7. zpracování osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy,
 8. zpracování osobních údajů prováděné HPA během Vašeho používání internetových stránek, jejichž provozovatelem je HPA („Internetové stránky“).

Zásady zpracování osobních údajů popisují účely zpracování osobních údajů a způsoby jejich zpracování, informují o jednotlivých kategoriích zpracovávaných osobních údajů, jejich případných příjemcích, době uchování osobních údajů a o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů.

ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje mohou být společností HPA zpracovávány pro tyto účely:

 • Plnění smlouvy (zejména plnění smluv s obchodními partnery HPA, uživateli e-shopu a členy věrnostního programu);
 • Plnění smlouvy (zejména plnění smluv s obchodními partnery HPA, uživateli e-shopu a členy věrnostního programu);
 • Plnění právních povinností (zejména povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy; případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy);
 • Ochrana oprávněného zájmu správce (ochrana práv a právem chráněných zájmů HPA, například ochrana Internetových stránek a sítě HPA před zneužitím, provoz kamerového systému v prodejnách, výrobním závodě a výdejně e-shopu);
 • Efektivní komunikace a vedení e-shopu (zejména k usnadnění „oživení“ již vytvořené objednávky, uchování Vašich preferencí a časových úspor při tvorbě nové objednávky apod.);
 • Vyřizování požadavků doručených prostřednictvím e-mailu;
 • Zasílání obchodních sdělení (newsletter) a cílení reklamy.

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

HPA je oprávněna zpracovávat následující osobní údaje dle účelu zpracování:

Údaje subjektů údajů Účely zpracování:
Jméno a příjmení Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím e-mailu, Efektivní komunikace a vedení e-shopu, Zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy
Kontaktní adresa Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce
E-mail Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím e-mailu, Efektivní komunikace a vedení e-shopu, Zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy
Telefonní číslo Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce, Efektivní komunikace a vedení e-shopu
Oslovení Efektivní komunikace a vedení e-shopu, Zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy (žena/muž)
Číslo účtu Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce
IČO Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Ochrana oprávněného zájmu správce
Datum narození Plnění smlouvy, Plnění právních povinností, Zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy
Informace o poslední Objednávce Efektivní komunikace a vedení e-shopu, Zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy
Informace uvedené v životopise Opatření před uzavřením smlouvy (v případě uchazečů o zaměstnání)
Kamerový záznam Ochrana oprávněného zájmu správce

 

Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně. K automatizovanému zpracování osobních údajů dochází pro účely plnění smlouvy, zejména k zajištění vnitřních procesů v rámci HPA, které jsou nezbytné pro zajištění výroby, distribuce a dodání zboží a zajištění souvisejících služeb. K automatizovanému zpracování osobních údajů dále dochází v případech udělení souhlasu se zasíláním marketingových sdělení a cílení reklamy.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA ZÁKLADĚ SOUHLASU

Pokud udělíte HPA souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy, berete na vědomí, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné, a že souhlas lze kdykoli odvolat. Souhlas je poskytován (i) v případě Věrnostního programu na dobu účasti ve Věrnostním programu nebo do jeho odvolání (ii) v ostatních případech na dobu 5 let nebo do jeho odvolání.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve společnosti HPA jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným HPA, případně dalším správcům. Jedná se např. o zpracovatele či správce podílející se na dodání zboží/služeb, realizaci plateb, zajišťující služby v souvislosti s provozováním e-shopu nebo poskytující marketingové služby. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů. Aktuální seznam příjemců osobních údajů HPA je dostupný na vyžádání prostřednictvím e-mailu gdpr@havlikovaapoteka.cz pro ČR a gdpr@havlikovaapoteka.sk pro SK.
Poskytnutím Vašich osobních údajů Společnostem prostřednictvím kariérní sekce Webové stránky berete na vědomí, že tyto Vaše osobní údaje mohou být v závislosti na konkrétní poptávané pracovní pozici zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným HPA, případně dalším správcům., která je spolu se společnostmi HPA společným správcem Vašich osobních údajů v oblasti řízení lidských zdrojů.

Společnosti jsou členy skupiny podniků, vezměte proto na vědomí, že pokud Společnosti disponují odpovídajícím právním titulem, mohou být oprávněny sdílet osobní údaje v rámci skupiny podniků, a to jak pro vnitřní administrativní účely, tak i pro účely podpory podnikání.
Proti sdílení osobních údajů v rámci skupiny podniků můžete kdykoliv vznést námitku prostřednictvím e-mailu gdpr@havlikovaapoteka.cz pro ČR a gdpr@havlikovaapoteka.sk pro SK.

HPA je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

OSOBNÍ ÚDAJE TŘETÍCH OSOB

Osobní údaje třetích osob, jimiž se rozumí osobní údaje zaměstnanců obchodních partnerů HPA, dopravců a dalších fyzických osob podílejících se na spolupráci s HPA, popř. jiné údaje, které HPA obdrží od obchodního partnera v souvislosti s uzavřením či plněním smlouvy, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Tyto osobní údaje použije HPA za účelem plnění smluv s obchodními partnery. Obchodní partner tímto bere na vědomí, že HPA bude zpracovávat osobní údaje třetích osob po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu stanovenou zvláštními právními předpisy, jsou-li takové. Po delší dobu budou pak uchovávány, pokud vznikne v odůvodněném případě potřeba uchovávat údaje v souvislosti s konkrétním případem. Obchodní partner je povinen řádně poučit o zpracování osobních údajů společností HPA své zaměstnance a další fyzické osoby podílející se na straně obchodního partnera na spolupráci s HPA.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z příslušného smluvního vztahu a dále po dobu, po kterou je HPA povinna jakožto správce osobních údajů osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů, nebo na kterou jste nám ke zpracování udělili souhlas. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování, kterému musí být přiměřená, anebo je dána právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracováváme dle účelu jejich zpracování po zde uvedenou dobu:

Účel zpracování: Doba uchování:
Plnění smlouvy po dobu trvání smlouvy a po dobu 10 let od ukončení smlouvy
Plnění právních povinností po dobu stanovenou příslušným právním předpisem
Ochrana oprávněného zájmu správce maximálně po dobu 3 let od doby počátku zpracování údajů, nestanoví-li zvláštní právní předpisy jinak, anebo pokud v odůvodněném případě nevznikne potřeba uchovávat údaje po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem
v případě záznamů z kamerových systémů po dobu uvedenou v samostatné informaci, která je dostupná na monitorovaném místě; nevznikne-li potřeba uchovávat záznamy po dobu delší v souvislosti s konkrétním případem/situací, jedná se o dobu do 72 hodin
Vyřizování Vašich požadavků zaslaných prostřednictvím e-mailu po dobu nezbytnou pro vyřízení příslušného požadavku
Efektivní komunikace a vedení e-shopu maximálně po dobu 5 let od doby počátku zpracování údajů, případně do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním
Zasílání obchodních sdělení po dobu uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení a cílením reklamy, případně do odvolání souhlasu se zpracováním, případně v souladu s příslušnými právními předpisy*
Opatření před uzavřením smlouvy po dobu jednání o uzavření smlouvy (po dobu výběrového řízení)

*HPA je oprávněna zpracovávat Vaši e-mailovou adresu ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, za účelem šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních výrobků či služeb (např. formou newsletteru) v případě, že jste takové zasílání neodmítli.

POUŽITÍ COOKIES

Při návštěvě a používání webových stránek www.havlikovaapoteka.cz a www.apoteka.cz („Webové stránky“) se ve vašem zařízení aktivují cookies nebo jiné technologie, jako jsou pixely (dále společně „cookies“).

Soubory cookies jsou obsahově malé datové soubory, které se do Vašeho počítače, telefonu nebo jiného zařízení ukládají při návštěvě Internetových stránek. Soubory cookies slouží k ukládání a přijímání identifikátorů a dalších informací o počítačích, telefonech a jiných zařízeních, z nichž přistupujete na Internetové stránky, a pomáhají nám tak poskytovat, chránit a zlepšovat nabízené služby.

Používání cookies nám umožní nabídnout Vám ty služby a produkty, které nejlépe odpovídají Vašim potřebám a zájmům. Cookies umožňují zaznamenat informace o Vaší návštěvě našich Internetových stránek a díky jejich používání tak bude Vaše další návštěva snazší a rychlejší.

Soubory cookies zejména:

 • slouží k efektivní navigaci na Internetové stránce, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z Internetové stránky;
 • umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil Internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem;
 • napomáhají zobrazovat na Internetové stránce reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele.

HPA soubory cookies používá v případě, že navštívíte Internetové stránky, a to nejčastěji k přizpůsobení obsahu, anonymním statistikám ohledně návštěvnosti, k výběru relevantních reklam a k usnadnění bezpečnějšího přihlášení.

Jaké cookies používáme?

Skupina společností ze skupiny Havlíkova přírodní apotéka s.r.o. tak, jak jsou definovány v Zásadách zpracování osobních údajů používá na Webových stránkách funkční, základní analytické a marketingové cookies.

Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu, pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek, informaci o zvoleném jazyku nebo měně apod. Podrobnější informace získáte na uvedeném kontaktu provozovatele webu.

Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies mohou být využity pro reklamní účely formou remarketingu na spřátelených webech těchto společností apod. Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Funkční nezbytně nutné soubory cookies

Tyto soubory cookies jsou nezbytné pro provoz našich služeb a nelze je vypnout. Obvykle se nastavují pouze v reakci na vaše akce, jako je například nastavení Vašich preferencí, nebo Google reCAPTCHA.

Základní analytické soubory cookies

Tyto soubory cookies nám umožňují počítat návštěvy a provoz, abychom měli přehled o tom, které stránky jsou nejoblíbenější a jak se na našem webu návštěvníci pohybují. Veškeré informace, které tyto soubory cookies shromažďují, jsou agregované, a tedy anonymní.

Používáme tyto cookies:

 • Google Analytics (třetí strana) – určeno pro sledování provozu na webových stránkách a vyhodnocování dat z návštěvnosti.
 • Google Tag Manager (třetí strana) – určeno pro sledování provozu na webových stránkách a vyhodnocování dat z návštěvnosti.
 • Smartlook (třetí strana) – určeno pro sledování chování na webových stránkách a vyhodnocovaní ux

Marketingové soubory cookies

Když přijmete marketingové soubory cookies, dáváte nám souhlas umístit do vašeho zařízení soubory cookies, které vám poskytnou relevantní obsah odpovídající vašim zájmům. Tyto soubory cookies mohou být nastaveny námi nebo našimi reklamními partnery prostřednictvím našich stránek. Jejich účelem je vytvořit profil vašich zájmů a zobrazovat vám relevantní obsah na našich webových stránkách i na webových stránkách třetích stran.

Tyto soubory cookies nám pomáhají v nabídnutí správného obchodního sdělení. Cílem marketingových cookies je propojit náš web se sociálními a reklamními sítěmi 3. stran jako je např. Facebook nebo Google Ads. Také se využívají ke znovuoslovení zákazníka.

Používáme tyto cookies

 • Google Ads (třetí strana) – určeno pro vyhodnocení úspěšnosti kampaní a následné znovu oslovení.
 • Facebook pixel (třetí strana) – určeno pro vyhodnocení úspěšnosti kampaní a následné znovu oslovení.
 • Leady.cz  (třetí strana) – určeno ke sbírání kontaktů pro následné kontaktování.

Souhlas s ukládáním cookies

Nechcete se dělit o své soukromí, soubory cookies můžete nastavit prostřednictvím naší cookies lišty. Změnu nastavení můžete kdykoliv změnit prostřednictvím odkazu trvale umístěného na Webových stránkách. Pokud nám ale nepovolíte použití základních cookies, některé funkce Webových stránek nemusí fungovat tak, jak by měly.

Soubory cookies můžete také obecně odmítnout nebo si nastavit aktivaci jen některých (v závislosti na typu prohlížeče) prostřednictvím svého internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících odkazech:

 • Internet Explorer: windows.microsoft.com
 • Google Chrome: support.google.com
 • Mozilla Firefox: support.mozilla.org
 • Opera: help.opera.com
 • Safari: support.apple.com

COOKIES TŘETÍCH STRAN

Společnost HPA může za účelem propagace a optimalizace marketingové komunikace využívat inzerenty z řad třetích stran. Tyto třetí strany mohou využívat soubory cookies za účelem individualizace obsahu reklamních sdělení a měření jejich účinnosti. Informace nashromážděné těmito třetími stranami mohou obsahovat data o geografické poloze (vyplývající z IP adresy), případně kontaktní údaje (např. e-mailová adresa), přičemž takové informace se shromažďují prostřednictvím těchto Stránek.

Povolení a odmítnutí souborů cookies a jiných obdobných technologií

Soubory cookies můžete v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud ale HPA nepovolíte použití souborů cookies, některé funkce a nemusí fungovat tak, jak by měly.

Nastavení soukromí ve Vašem počítači, kde lze použití souborů cookie odmítnout či zakázat, najdete v menu příslušného internetového prohlížeče. Nastavení souborů cookies v nejčastěji používaných prohlížečích najdete na následujících internetových stránkách: 

Využití cookies můžeme v závislosti na dostupných technologiích a za účelem zlepšování uživatelského komfortu a informovanosti měnit, proto si v případě zájmu toto poučení čas od času opět pročtěte.

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Jako subjekt údajů máte níže uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají, a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů a (vi) právo vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků. Zároveň máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost.

 • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás HPA zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.
 • Právo na přístup k osobním údajům: chcete-li vědět, jestli o Vás HPA zpracovává osobní údaje, máte právo získat informace o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.
 • Právo na opravu nepřesných a nepravdivých osobních údajů: v případě, že se domníváte, že o Vás HPA zpracovává nepřesné či nepravdivé osobní údaje, máte právo požadovat jejich opravu. HPA opravu provede bez zbytečného odkladu, s ohledem na technické možnosti.
 • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz, HPA vymaže Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) zpracování HPA neukládá zákonná povinnost.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů: v případě, že nemáte zájem na výmazu, ale pouze na dočasném omezení zpracování Vašich osobních údajů, můžete po HPA požadovat omezení zpracování Vašich osobních údajů.
 • Právo na přenositelnost údajů: v případě, že chcete, aby HPA Vaše osobní údaje, které zpracovává na základě Vašeho souhlasu anebo na základě smlouvy, předala třetímu subjektu, můžete využít svého práva na přenositelnost údajů. V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, HPA Vaší žádosti nebude moci vyhovět.
 • Právo vznést námitku: máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely ochrany oprávněných zájmů HPA. V případě, že HPA neprokáže, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, zpracování na základě Vaší námitky ukončí bez zbytečného odkladu. Pokud je hlavní podstata Vaší námitky namířena proti zasílání obchodních sdělení a cílení reklamy, použijte prosím odkaz v závěru posledního obchodního sdělení (newsletteru), který jste od nás obdrželi, k odhlášení odběru obchodních sdělení a zpracování osobních údajů za tímto účelem.

V případě opakovaných či zjevně nedůvodných žádostí o uplatnění výše uvedených práv budeme oprávněni za realizaci daného práva účtovat přiměřený poplatek, popřípadě jeho realizaci odmítneme. O takovém postupu bychom Vás informovali.

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte dopisem na adresu sídla HPA nebo e-mailem na gdpr@havlikovaapoteka.cz pro ČR a gdpr@havlikovaapoteka.sk pro SK. HPA si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

Zákazník má právo na mimosoudní řešení případných sporů ze smlouvy s prodávajícím v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České obchodní inspekce (www.coi.cz).

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží:

Úřad pro ochranu osobních údajů
adresa: Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111
web: www.uoou.cz

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.
Datum poslední aktualizace únor 2024.