🚚 Doprava zdarma pri nákupe nad 60 EUR

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky
podľa § 1751 an. zákona č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“)

pre eshop
havlikovaapoteka.cz

I. Základné ustanovenia a definície

1. Tieto všeobecné VOP (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho, vzniknuté v súvislosti, alebo na základe kúpnej zmluvy na predaj a kúpu tovaru prostredníctvom eshopu.

2. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami VOP. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia VOP.

3. Eshop je webové rozhranie, umiestnené na webovej stránke dostupné na internetovej adrese www.havlikovaapoteka.cz.

4. Predávajúcim je spoločnosť Havlíkova přírodní apotéka s.r.o., IČO: 02891042, so sídlom Pod Brentovou 617/9, 150 00 Praha 5, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 224993, najmä v oblasti predaja prírodnej kozmetiky (ďalej len „tovar“). Kontaktný email je: eshop@havlikovaapoteka.cz, kontaktný tel. je: +420 777 704 802.

5. Kupujúcim je svojprávna fyzická osoba, ktorá s Predávajúcim uzavrie kúpnu zmluvu na iné ako svoje súkromné, nepodnikateľské účely. Zakazuje sa predaj alkoholových likérov osobám mladším ako 18 rokov.

6. Kupujúcim - spotrebiteľom sa rozumie svojprávna fyzická osoba, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu s Predávajúcim pre svoje súkromné, nepodnikateľské účely. Zakazuje sa predaj alkoholových likérov osobám mladším ako 18 rokov.

II. Objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Všetok tovar uvedený v e-shope je informatívneho charakteru a Predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Ustanovenie § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

2. Internetový obchod obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, počas ktorej sú v e-shope uvedené. Týmto ustanovením nie je dotknutá možnosť Predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

3. Eshop obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v e-shope platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

4. Kupujúci môže vykonať objednávku tovaru týmito spôsobmi:
a) prostredníctvom svojho Užívateľského účtu, ak sa zaregistroval, alebo
b) vyplnením objednávkového formulára v e-shope, pokiaľ sa nezaregistroval.

1. Objednávka obsahuje vždy tieto údaje:
a) presný názov objednaného tovaru,
b) počet kusov tovaru,
c) zvolený spôsob úhrady kúpnej ceny za tovar a zvolený spôsob dodania objednávaného tovaru,
d) kontaktné údaje Kupujúceho (meno a priezvisko, fakturačnú adresu, adresu pre doručovanie, telefónne číslo, e-mailovú adresu).

2. Pred odoslaním objednávky je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle Kupujúci Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Potvrdzujem objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú Predávajúcim považované za správne.

3. Odoslanie objednávky sa považuje za taký úkon Kupujúceho, ktorý nepochybným spôsobom identifikuje objednávaný tovar, kúpnu cenu, osobu Kupujúceho, spôsob úhrady kúpnej ceny, a je pre zmluvné strany záväzným návrhom kúpnej zmluvy. Podmienkou platnosti objednávky je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári, zoznámenie sa s týmito VOP na webovej stránke a potvrdenie Kupujúceho o tom, že sa s týmito VOP zoznámil.

4. Bezodkladne po prijatí objednávky Predávajúci pošle automatický email o prijatí a zároveň potvrdení objednávky na emailovú adresu Kupujúceho.

5. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu), požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).

6. V prípade, že niektorá z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže Predávajúci splniť, zašle Kupujúcemu na emailovú adresu

7. Kupujúceho pozmenenú ponuku, s uvedením možných variant objednávky a vyžiada si stanovisko Kupujúceho.

8. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá, až potvrdením o prijatí Kupujúcim na emailovú adresu Predávajúceho.

9. Všetky objednávky prijaté Predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávky doposiaľ nepotvrdené Predávajúcim, a to telefonicky na kontaktnom telefónnom čísle Predávajúceho, alebo na kontaktnú emailovú adresu Predávajúceho. Neskoršie zrušenie objednávky je možné iba po dohode s Predávajúcim. Pokiaľ je takto zrušená objednávka tovaru, ohľadom ktorého nejde odstúpiť od zmluvy, má Predávajúci nárok na náhradu nákladov, ktoré už v súvislosti s kúpnou zmluvou vynaložil.

10. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uzatvorená:
potvrdením objednávky poslaným Predávajúcim na emailovú adresu Kupujúceho, Predávajúci však nie je povinný plniť skôr, než dôjde k zaplateniu kúpnej ceny Kupujúcim;
zaplatením kúpnej ceny, ak nastane skôr ako skutočnosť podľa bodu a).

11. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane Predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v e-shope, alebo v priebehu objednávania, nie je Predávajúci povinný dodať Kupujúcemu tovar, za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že Kupujúcemu bolo zaslané potvrdenie prijatie objednávky podľa týchto VOP. Predávajúci upozorní Kupujúceho, pokiaľ cena uvedená pri tovare v e-shope alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna. Pokiaľ Kupujúci nesúhlasí so zvýšením ceny, Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

12. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), si hradí Kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
Podľa zákona o evidencii tržieb je Predávajúci povinný vystaviť užívateľovi účtenku. Zároveň je predávajúci povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín. Kupujúci súhlasí s vystavením a zaslaním účtenky predávajúcim elektronickou formou na jeho emailovú adresu uvedenú pri objednávke, resp. v užívateľskom účte.

III. Užívateľský účet

1. Na základe registrácie Kupujúceho vykonanej v e-shope môže Kupujúci pristupovať do svojho Užívateľského účtu. 

2. Zo svojho Užívateľského účtu môže Kupujúci objednávať tovar. V prípade, že to eshop umožňuje, môže Kupujúci vykonávať objednávanie tovaru aj bez registrácie v e-shope.

3. Pri registrácii do Užívateľského účtu a pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v Užívateľskom účte je Kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Kupujúcim v Užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú Predávajúcim považované za správne.

4. Prístup k Užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho Zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie Užívateľského účtu tretími osobami.

5. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie Užívateľského účtu tretím osobám.

6. Predávajúci môže zrušiť Užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď Kupujúci svoj Užívateľský účet dlhšie nevyužíva, alebo v prípade:

a) Kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy.

b) Kupujúci berie na vedomie, že Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

IV. Cena tovaru, platobné podmienky a dodanie tovaru

1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

a) bezhotovostne prevodom na bankový účet Predávajúceho uvedený v potvrdení objednávky (ďalej len „účet Predávajúceho“),
b) bezhotovostne na účet Predávajúceho prostredníctvom platobnej brány,
c) v hotovosti pri platbe na dobierku,
d) v hotovosti pri osobnom odbere na zvolenom odbernom mieste.

2. Platba tovaru je možná v slovenských korunách (EUR) alebo eurách (EUR).

3. Případné další platby Kupujícího v souvislosti s výše uvedenými způsoby úhrady ceny zboží jsou uvedeny v e-shopu, v objednávce a budou uvedeny v potvrzení objednávky. Pokyny pro bezhotovostní platbu budou Kupujícímu sděleny v potvrzení objednávky.

4. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5. Prodávající je oprávněn v odůvodněných případech, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, nebo u objednávek s celkovou cenou nad 10 000 Kč, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

6. V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 2 týdnů od uzavření kupní smlouvy.

7. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.

8. Zboží, které je skladem, Prodávající v případě platby na dobírku expeduje zpravidla během druhého pracovního dne od přijetí objednávky (objednávky přijaté v pátek a o víkendu jsou vyřízeny následující pondělí). Při platbě převodem na bankovní účet

9. Prodávající zboží skladem expeduje zpravidla během následujícího pracovního dne od připsání příslušné částky na bankovní účet.
Zboží, které není skladem, Prodávající expeduje, jakmile je to možné. O přesném datu je Kupující předem informován.

10. Způsoby dodání zboží jsou:
a) na doručovací adresu určenou Kupujícím objednávce,
b) osobní odběr na odběrném místě zvoleném v objednávce,
c) uložením na úložním místě Zásilkovny zvolené Kupujícím v objednávce.

11. Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v e-shopu, budou uvedeny v objednávce

12. Kupujícího a v potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.

13. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

14. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

15. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.

16. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

17. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, ledaže Prodávající uvede výslovně jinak.

18. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy Kupujícímu fakturu/daňový doklad. Tento doklad vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej spolu s kupní smlouvou a těmito VOP v elektronické podobě na emailovou adresu Kupujícího nebo současně se zbožím.

19. V případě, že Kupující zboží nepřevezme a neodstoupí od kupní smlouvy v souladu s těmito VOP, má Prodávající nárok na náhradu nákladů spojených s dodáním zboží a jeho uskladněním (za uskladnění u Prodávajícího za každý den prodlení ve výši max. 20 Kč, maximálně však celkem 500 Kč, jakož i dalších nákladů, které Prodávajícímu z důvodu nepřevzetí zboží Kupujícím vzniknou, a dále má právo od kupní smlouvy odstoupit.

20. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží (včetně nákladů na dodání), nikoli však dříve, než zboží převezme. Odpovědnost za nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl Kupující povinnost zboží převzít, ale v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

21. Kupující přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

V. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující – spotřebitel (v tomto článku dále jen „spotřebitel“) má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

2. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,
b) o dodávce zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
c) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo nenávratně smíšeno s jiným zboží,
d) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
e) o dodávce potravin, nápojů nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil (§ 1840 g) NOZ)

3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může spotřebitel využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím, jenž tvoří přílohu č. 2 těchto VOP. Odstoupení od kupní smlouvy může Kupující zasílat na kontaktní emailovou adresu Prodávajícího nebo na adresu sídla Prodávajícího. Pro doručování odstoupení od smlouvy platí ustanovení čl. XI. těchto VOP.

4. V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je povinen vrátit zboží Prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží Prodávající, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Prodávající vrátí spotřebiteli peněžní prostředky přijaté od spotřebitele do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající od spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží spotřebitelem či jiným způsobem, pokud s tím spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou tím spotřebiteli další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

5. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu.
Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. Prodávající má právo odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v těchto VOP a dále v případě, že zboží z objektivních příčin (zboží se již nevyrábí, dodavatel přestal dodávat do České republiky, výrazně se zvýšila jeho cena nebo náklady na dodání), není možné za původních podmínek dodat, nebo se plnění stane objektivně nemožným, nebo pokud nemá Kupující vyrovnány veškeré závazky vůči Prodávajícímu splatné ke dni vystavení objednávky. V takovém případě vrátí Prodávající spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

7. V případě, že Prodávající odstoupí od smlouvy, bude Prodávající Kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat. V případě, že Kupující již zcela nebo zčásti uhradil kupní cenu, bude mu přijatá částka vrácena bezhotovostně:
na bankovní účet sdělený mu pro tento účel Kupujícím, nebo
účet, ze kterého byly prostředky poukázány k úhradě kupní ceny, pokud Kupující žádný bankovní účet v odstoupení nesdělí, a to do 30 dnů od odstoupení od kupní smlouvy.

8. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VI. Práva z vadného plnění

1. Práva a povinnosti smluvních stran, ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady upravuje reklamační řád Prodávajícího, který je přílohou č. 2 těchto VOP.

VII. Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů je realizována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 0 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Bližší informace o zpracování osobních údajů včetně práv subjektů osobních údajů a možnosti jejich uplatnění jsou v aktuálním znění dostupné na https://www.havlikovaapoteka.cz/sk/podminky-ochrany-osobnich-udaju/.

2. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

VIII. Posílání obchodních sdělení (newsletterů) a ukládání cookies

1. Neurčí-li Kupující jinak, Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami, nebo podnikem Prodávajícího na emailovou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení (newsletterů) Prodávajícím na emailovou adresu Kupujícího.

2. Za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti používá Prodávající pro provoz e-shopu tzv. cookies - malé textové soubory, které jsou při návštěvě eshopu uloženy v počítači návštěvníka e-shopu pro uchovávání a příležitostné sledování pohybu návštěvníků v e-shopu. Zakliknutím informace o používání cookies na úvodní stránce e-shopu návštěvník souhlasí s používáním cookies. Bližší informace o cookies si může návštěvník přečíst na odkaze nacházejícím se hned vedle zakliknutí. Návštěvník nemusí udělit souhlas s používáním cookies, v takovém případě však Prodávající nemůže zaručit plnou funkčnost e-shopu.

IX. Doručování
Smluvní strany mohou veškerou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím emailové komunikace, a to na emailovou adresu uvedenou v Uživatelském účtu Kupujícího či uvedenou Kupujícím v objednávce, resp. na kontaktní adresu Prodávajícího uvedenou v e-shopu.

X. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí platným a účinným právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. V této Dohodě, pokud z kontextu jasně nevyplývá jinak, zahrnuje význam slova v jednotném čísle rovněž význam daného slova v množném čísle a naopak.

3. V případě, že jsou tyto VOP k dispozici pro Kupujícího ve více jazykových verzích, má přednost česká verze. Prodávající v takovém případě neodpovídá za správnost takového překladu.

4. V případě, že některé ustanovení VOP je neplatné, neúčinné nebo nepoužitelné (nebo se takovým stane), použije se namísto něj ustanovení, které se svým smyslem nejvíce blíží neplatnému, neúčinnému nebo nepoužitelnému ustanovení. Neplatností, neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

5. V otázkách neupravených těmito VOP se právní vztah řídí podmínkami uvedenými v e-shopu. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření kupní smlouvy jsou patrné z eshopu.

6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad ochranou osobních údajů provádí Úřad pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz). Kontrolu dodržování právních předpisů týkajících se technických požadavků na zboží a bezpečnost zboží provádí Česká obchodní inspekce (https://www.coi.cz). Česká obchodní inspekce provádí též kontrolu dodržování předpisů na ochranu spotřebitele. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu.

Případné stížnosti vyřizuje Prodávající prostřednictvím kontaktního e-mailu, nebo kontaktního telefonu. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://www.coi.cz. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ani žádné takové dobrovolně nedodržuje (ve smyslu § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku).

7. Obsah eshopu Prodávajícího (texty, fotografie, obrázky, loga a další) a obsah v souvisejících online i tištěných médiích (propagační letáky, inzerce atd.), včetně programového vybavení e-shopu a těchto VOP, je chráněn autorským právem Prodávajícího a může být chráněn dalšími právy Prodávajícího a/nebo třetích osob. Obsah nesmí být Kupujícím a uživatelem měněn, kopírován, rozmnožován, šířen, ani použit žádnou třetí stranou, k jakémukoli účelu bez písemného souhlasu Prodávajícího. Zejména je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího úplatně nebo bezplatně zpřístupňovat fotografie a texty umístěné v e-shopu. Při nerespektování tohoto zákazu bude Prodávající postupovat zejména v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a se zákonem č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

8. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do eshopu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Uživatel a Kupující nesmí při využívání e-shopu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící eshop a užívat eshop nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

9. Kupní smlouva včetně VOP je uložena a archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Ustanovení těchto VOP a zákona o poskytnutí kupní smlouvy a VOP Kupujícímu nejsou tímto jakkoli dotčena. Kupní smlouvu včetně VOP poskytne Prodávající Kupujícímu v elektronické podobě zasláním emailem.

10. V případě dotazu k VOP a kupní smlouvě poskytne Prodávající Kupujícímu bezodkladně veškeré potřebné informace.
Prodávající si ve smyslu § 1752 občanského zákoníku vyhrazuje oprávnění tyto VOP v přiměřeném rozsahu měnit. Nové znění VOP zveřejní Prodávající na svých www stránkách a Kupující bude na takovou případnou změnu upozorněn e-mailem, a to v přiměřené lhůtě předtím, než nové VOP vstoupí v účinnost. Kupující má právo změny VOP písemně odmítnout, a to nejpozději do dne, kdy nastane jejich účinnost. V případě, že Kupující změny VOP v této době neodmítne, platí, že se smluvní vztah řídí novým zněním VOP.

11. V případě, že Kupující změny/nové úplně znění VOP odmítne, jsou Prodávající i Kupující oprávněni příslušný smluvní vztah předčasně ukončit, a to vzájemnou dohodou či výpovědí. Výpovědní lhůta v takovém případě činí 2 měsíce od písemného oznámení o změně VOP druhé smluvní straně.

12. Přílohu č. 1 těchto VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

13. Přílohu č. 2 těchto VOP tvoří reklamační řád

14. Přílohu č. 4 těchto VOP tvoří ochrana osobních údajů

15. Kupující a Prodávající se zavazují řešit případné spory smírnou cestou, popř. pomocí mediátora. Pro případ řešení svých vztahů soudní cestou, strany tímto ve smyslu §89a občanského soudního řádu sjednávají místní příslušnost Obvodního soudu pro Prahu 5, resp. Krajského soudu Praha.

Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

Havlíkova přírodní apotéka s.r.o.